Historie

S myšlenkou spojit dohromady chovatele želv přišel v roce 1989 v časopise Chovatel Jiří Zych. Ještě tentýž rok se konala zakládající schůze KCHŽ. Následuje citace je z Informací č. 3.:“Vážení přátelé, dne 4. 11. 1989 byl v sále ÚV ČSCH v Praze založen Klub chovatelů želv, k jehož činnosti se i Vy hlásíte. V této informaci Vás chceme seznámit se závěry jednání a nejbližšími perspektivami klubu. Zakládající schůze se zúčastnilo z celkového počtu sedmdesáti pozvaných 43 zájemců. Ústřední odbornou komisi akvaristiky a teraristiky ÚV ČSCH zastupoval Dr. Jaromír Petrtýl. V průběhu jednání byly dohodnuty hlavní podmínky práce klubu, zvolen výbor a kontrolní a revisní komise. Program byl doplněn přednáškou s diapozitivy o prostředích, ve kterých žijí želvy Testudo graeca terestris a Agrionemys horsfieldii. Závěrem bylo usnesení: Výbor a kontrolní a revisní komise KCHŽ ve složení:
Výbor: Dr. Jiří Zych – předseda,
Ing. Erik Folk – hospodář,
Jaroslav Chaloupek, Martin Pelc – tisk. referent,
Marie Stodolová – jednatel.
KRK: Michal Ürge, Pavel Hlavička Csc, doc. Dr. Ivan Těšík DrCs.

Klub chovatelů želv má za cíl umožnit členům lepší získávání informací, zkušeností a chovného materiálu, s hlavním úkolem – vytváření kvalitních chovných skupin a jejich rozmnožování v zajetí. Klub se bude snažit i o navázání zahraničních kontaktů a zlepšení nabídky chovného materiálu.“ První schůzka po založení KCHŽ se uskutečnila 24. 2. 1990 v klubovně ZOO Praha. Toto místo se stalo domovem pro želvaře až do ničivé povodně v roce 2002, která krutě zasáhla i pražskou ZOO. Setkání členů probíhalo od počátku založení až po současnost čtyřikrát v roce. Na konci roku 1990 přesáhl počet členů stovku. Schůzka 25. 5. 1991 byla významná z hlediska budoucnosti KCHŽ, neboť 32 přítomných členů jednomyslně rozhodlo o ukončení příslušnosti k ČSCH. Zároveň bylo rozhodnuto o spojení se s nově vznikající Českou společností pro teraristiku a herpetologii, v jejímž čele stál Ing. Ivan Vergner.

1. 4. 1992 byl založen Slovenský klub chovatelů korytnaček – Testudo klub – předseda Štefan Čambal.
14. 5. 1994 se uskutečnila výstava želv v přednáškovém sále pražské ZOO. Bylo vystaveno 40 druhů želv.
Začátkem roku 1995 zaniká SKCHK.

7. 12. 1996 byly na programu setkání členů KCHŽ volby do vedení klubu. Staronovým předsedou se stal Dr. Jiří Zych. Na místě pokladníka vystřídal Erika Folka Václav Pillmaier. (Nyní pozor!!! O následujícím jménu v budoucnu ještě uslyšíme). Dalším členem týmu byla zvolena Nataša Velenská jako organizátorka schůzek.

V roce 1997 se uskutečnila první exkurze do plzeňské ZOO a Akva-Tera. Průvodcem nám byl pan ředitel Trávníček.

V roce 1997 vychází kniha předsedy KCHŽ Dr. Jiřího Zycha: Želvy.

V roce 1998 se ujímá grafické úpravy zpravodaje KCHŽ David Krumphanzl. Další významnou událostí roku 1998 bylo, že KCHŽ uvedl do života své domovské stránky na internetu.

V roce 1999, tj. v desátém roce existence KCHŽ, se klub stal adoptivním rodičem želvy obrovské – jménem Torro. Konala se druhá výstava želv. Tentokrát v Rychnově nad Kněžnou v Domě chovatelů ve dnech 5. a 6. června. K vidění bylo 50 druhů želv. Od konce roku 1999 začal KCHŽ spolupracovat s rakouským klubem želvařů (SFÖ). Z jejich iniciativy vzešla myšlenka na společné setkání želvařů z ČR, Maďarska, Rakouska a Slovenska. První schůzka se uskutečnila na konci roku 1999 v Bratislavě a hlavním tématem schůzky byla inventarizace chovaných a množených želv v jednotlivých zemích.

20. 5. 2000 se volil nový výbor KCHŽ. Zakládající předseda Jiří Zych odstoupil a jako poctu a díky byl jmenován čestným předsedou na doživotí. Do nového vedení byl zvolen: Nataša Velenská – předseda, Petr Petrás – místopředseda a mezinárodní styky. Václav Pillmayer – pokladník, Ilona Mohelská, Martin Bruoth, Aleš Marek – revizní komise, Miloš Kroupa – organizace výstav.

3.-4. června 2000 v Rychnově nad Kněžnou v Domě chovatelů proběhla výstava želv a obojživelníků ve spolupráci s Klubem přátel ocasatých obojživelníků – Caudata.

Schůzka KCHŽ 9. 9. 2000 byla mezinárodní a nesla se v duchu východoasijských želv. Jako hosté a přednášející mezi nás přijeli Gerhard Schaffer a Dr. Harald Artner. Dalším počinem KCHŽ bylo založení knihovny s želvařskou tématikou.

9.–11. 6. 2000 se konalo setkání CETTA (Central European Turtle and Tortoise Association) ve Vídni. Z České republiky se účastnili: Luděk Hojný, Dan Slavík, Petr Petrás a Dr. Jiří Zych. Od zpravodaje č. 35, který vyšel v únoru 2001, dochází ke změně formátu z A4 na A5.

Od roku 2001 vykonává funkci pokladníka Martin Bruoth.

17. 3. 2001 členové KCHŽ navštívili Plzeňskou ZOO a Akva-Tera se záchranným centrem. 17.–20. 1. 2002 se konalo mezinárodní symposium o želvách ve Vídni. ČR byla zastoupena třinácti želvaři.

20.–23. 6. 2002 tradičně v Rychnově nad Kněžnou se konala výstava želv a obojživelníků. Výstava se uskutečnila ve spolupráci s Klubem chovatelů ocasatých obojživelníků Caudata. Vystaveno bylo více než 80 druhů a poddruhů želv a několik desítek druhů obojživelníků. 18. 5. 2002 na setkání želvařů dorazili hosté z Rakouska Irmtraud Jasser-Hager a Hans-Dieter Philippen.

V srpnu 2002 došlo v důsledku katastrofálních povodní k velkému poškození spodní části ZOO, včetně přednáškového sálu, ve kterém se do té doby želvaři pravidelně scházeli. Zářijová schůzka se proto konala v bývalé vodárenské věži na Letné a byla opět s účastí rakouského hosta. Tentokrát jím byl Gerhard Schaffer. Na schůzce byl odhlasován dar pro želví obyvatele pražské ZOO v hodnotě 5 000 Kč. Další schůzky KCHŽ se již konaly v učňovském středisku pražské ZOO.

4. 10. 2003 proběhla návštěva ZOO ve Dvoře Králové.

Ve spolupráci s rakouským klubem želvařů ISV a Společností pro obnovu a rozvoj biodiversity SCRB bylo uspořádáno ve dnech 22.–24. 10. 2004 v Praze mezinárodní symposium na téma Ekologie a ochrana asijských želv.

3.–14. 5. 2005 byl uspořádán zájezd pro zájemce nejen z řad želvařů ve spolupráci s CK Carabus do oblasti Rumunska a Dunajské delty. Několik členů KCHŽ se zúčastnilo velmi zajímavé a zdařilé cesty spojené s množstvím pozorování tamější herpetofauny a avifauny.

Od zpravodaje č. 49, který vyšel v únoru 2006, došlo k několika grafickým úpravám – barevná obálka, více stran a barevných fotografií. Formát A5 zůstal.. Zpravodaje KCHŽ jsou distribuovány v sedmi zemích EU, v USA a Japonsku a vyměňovány za jiné časopisy (Radiata, Minor, Sacalia, Testudo, Lacerta, Creeper).

V roce 2006 věnoval na tvorbu Zpravodajů 15 000 Kč p. Ing. Zdeněk Marel.

V témže roce vychází kniha Želvy v přírodě a v lidské péči od Jiřího Zycha.